Evaluarea activității ISU Călărași pe anul 2018

 

EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR DESFĂŞURATE ÎN ANUL 2018 DE INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BARBU ŞTIRBEI

 AL JUDEŢULUI CĂLĂRAŞI

Inspectoratul pentru Situaţii  de Urgenţă Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, funcţionează în baza prevederilor art.1 din Ordonanţa Guvernului nr.88/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare pentru situaţii de urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.363/2002, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului României nr.1490/2004, pentru aprobarea Regulamentului de orgenizare și funcționare și a organigramei Inspectoratului General pentru Situații de Urgență cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului României nr.1492/2004 privind principiile de organizare, funcţionarea şi atribuţiile serviciilor de urgenţă profesioniste, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectoratul pentru Situaţii  de Urgenţă Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, subordonat Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, reprezintă personalul, mijloacele tehnice, stiinţifice, materiale şi de altă natură, în măsura să asigure în zona de competenţa, ca organ de specialitate, coordonarea permanentă şi unitară la nivelul comitetelor locale şi centrelor operative pentru situaţii de urgentă a serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, a activităţilor de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de uigenţă în cadrul Sistemului Naţional de Management al Siţualiilor de Urgentă.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Barbu Ştirbei” Călărași este constituit ca serviciu public deconcentrat în scopul asigurării managementului situaţiilor de urgenţă pe tipurile de risc din competenţă.

Obiective derivate/specifice:

Activitatea inspectoratului, structură în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, a avut în anul 2018 principalele obiective:

 • Gestionarea, profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgentă prin aplicarea procedurilor pe tipuri de riscuri şi a Concepţiei specifice privind planificarea, pregătirea, organizarea şi desfăşurarea acţiuni lor de răspuns in situaţii de urgenţă;
 • Consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire prin îndrumarea si controlul autorităţilor administraliei publice locale, intituţiilor şi operatorilor economici privind îndeplinirea atribuţiilor, valorificarea concluziilor rezultate din actiunile de verificare executate în teren, informarea oportuna a autorităţilor publice locale abilitate asupra riscurilor şi stabilirea unor masuri ferme pentru creşterea gradului de securitate si siguranţă a cetăţeanului;
 • Implementarea Sistemului de Management Informaţional pentru Situaţii de Urgenţă (S.M.I.S.U.) la nivel județean;
 • Menținerea încrederii în instituție, prin modul profesionist şi echidistant de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în spiritul respectării cu strictele a drepturilor omului si a libertăţilor acestuia;
 • Aplicarea cadrului normativ-unic ce reglementează activitalea instituţiei, în scopul abordării unitare a întregii problematici specifice de către toale componentele Sistemului de Management al Situaţiilor de Urgentă;
 • Continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului;
 • Recrutarea de personal în vederea completării posturilor vacante.

 

MANAGEMENTUL OPERAȚIONAL-PREVENTIV-PREGĂTITOR

OPERAȚIONAL

– GESTIONAREA SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ:

 

15547 apeluri de urgenţă au fost direcţionate în anul 2018 către I.S.U. Călăraşi din totalul de 98195 primite prin S.N.U.A.U. 112 la nivelul judeţului, cu o medie de aproximativ 42,6 apeluri/zi. Din cele 15547 apeluri primite, 7003 s-au concretizat în existența reală a unor situații de urgență.

În anul 2018, în zona de competenţă a I.S.U. ”Barbu Știrbei” Călăraşi, forţele de intervenţie au fost solicitate pentru gestionarea unui număr de 7725 situaţii operative cu 2,37% mai puține față de anul 2017 și reprezentând o medie de 21 intervenţii pe zi.

Dintre acestea 7003 de situații au fost intervenții în situații de urgență, 660 informări preventive și recunoasteri în teren și 62 exerciții de pregătire în situații de urgență.

Repartiţia acestor intervenţii pe categorii este următoarea:

~ 538 pentru stingerea incendiilor reprezentând 3,5% din totalul intervenţiilor în situații de urgență, mai puțin cu 3% faţă de anul 2017, când au fost un număr de 300 incendii;

* 271 incendii, mai puțin cu 10% faţă de anul 2017 când au fost un număr de 300 incendii;

* 267 intervenţii la incendii de vegetaţie, mai mult cu 5% decât în anul 2017 când au fost 255 incendii;

~ 5736 pentru asistență medicală de urgență reprezentând 74,3% din totalul intervenţiilor, mai mult cu 2,8% faţă de anul 2017, când au fost un număr de 5576 intervenții de acest tip;

* 5408 intervenții pentru asistență personae;

* 328 intervenții pentru asistență persoane și descarcerare.

* 567 acțiuni de protecție a comunităților reprezentând 8,3% din total, mai mult cu 14,8% față de anul 2017, când au fost 783 solicitări de acest tip :

* 172 intervenții pentru degajări persoane blocate în urma producerii unor explozii, în urma unor prăbușiri, locuință, sprijin SAJ, alte cause;

* 141 intervenții la inundații;

* 140 asigurări măsuri PSU la evenimente publice de amploare;

* 44 alte intervenții;

* 21 intervenții în urma manifestării fenomenelor meteo periculoase;

* 17 intervenții salvare/căutare personae din medii acvatice;

* 12 intervenții pentru asanare muniție;

* 11 intervenții pentru salvări de animale;

* 9 intervenții pentru misiuni CBRN.

~ 722 de acțiuni de informare preventive și recunoașteri în teren și exerciții, reprezentând 11,3% din total, mai puțin cu 24,2% față de anul 2017, când au fost 1152 solicitări de acest tip (999 recunoașteri în 2017);

~ 162 intervenţii la care nu s-a acţionat, reprezentând 2,0% din total intervenţii, mai puțin cu 11,9% comparativ cu anul 2017, când am fost solicitaţi la 184 intervenţii unde nu s-a acţionat.

În anul 2018, au fost asistate un număr de 5732 persoane:

* 5391 adulţi

* 340 copii.

– 331 persoane au fost găsite în stare de inconştiență/semiconştiență (259 inconștiente & 72 semiconștiente). Unui număr de 139 persoane le-au fost efectuate manevre de resuscitare, 9 dintre acestea răspunzând manevrelor executate, și fiind predate cu funcţii vitale la UPU. Celelalte persoane, 137, fiind declarate decedate.

În cazul accidentelor rutiere, 271 la număr, din totalul de 368 persoane implicate, 270 au fost asistate, din care 13 copii. Totalul persoanelor decedate este de 11 persoane toate adulte.

 

Valoarea estimativă a bunurilor salvate în cazul celor 538 intervenţii la incendii și incendii vegetație a fost de 259.008.500 lei, faţă de anul 2017, care a însumat 28.426.500 lei.

– ACTIVITAȚI DE COORDONARE/MONITORIZARE:

 • În anul 2018 s-au transmis 1187 situaţii notificări tip SMS, astfel:
 1. a) la 878 de situații operative, astfel: 323 incendii și incendii de vegetație; 328 intervenţii ca urmare a producerii unor accidente rutiere/feroviare; 141 inundaţii; 12 asanare de muniţie; 17 căutare/salvare persoane; 11 salvare de animale; 34 alte intervenţii/activități; 12 exerciții alarmare publică.
 2. b) la 309 atenţionări hidro-meteorologice, astfel:

* 22 avertizări hidro-meteorologice „cod portocaliu” pentru: 4 temperaturi scăzute; 3 de intensificări ale vântului; 3 de ninsori viscolite; 4 de polei; 4 niveluri crescute fluviul Dunărea;  4 de precipitaţii (ploi), descărcări electrice şi intensificări ale vântului;

* 287 atenţionări hidro-meteorologice „cod galben” pentru: 16 de ninsoare şi viscol; 2 de ger; 13 de polei; 3 de burniță; 2 niveluri crescute fluviul Dunărea; 123 de precipitaţii (ploi), descărcări electrice şi intensificări ale vântului; 20 de intensificări ale vântului; 108 de ceață.

 

 • Întocmirea de notificări către instituţiile interesate şi subunităţile inspectoratului privind transporturile de deşeuri periculoase sau cu caracter special în vederea monitorizării acestora;
 • Desfășurarea de exerciţii de înştiinţare/alarmare organizate de I.G.S.U., pe linia acționării sistemului de alarmare publică. Actualizarea/centralizarea bazei de date privind sistemul de alarmare publică existent la nivel județean;
 • Actualizarea/centralizarea bazei de date privind fondul de adăpostire existent la nivel județean;
 • Actualizarea Planurilor de gestionare a diferitelor situații de urgență pe tipuri de risc la nivelul judeţului Călăraşi;
 • Participarea la 2 şedinţe ordinare, 16 şedinţe extraordinare ale Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi şi 4 videoconferinţe, asigurând convocarea membrilor comitetului şi întocmirea proceselor verbale ale şedinţelor;
 • Transmiterea adreselor către autorităţile publice locale în vederea instituirii măsurilor necesare pentru preîntâmpinarea şi gestionarea situaţiilor de urgenţă ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice periculoase, pe timpul atenţionărilor „cod galben”, ,,cod portocaliu”;
 • Deplasarea în UAT-urile în cadrul comisiilor de de verificare pe diferite problematici:
 • stabilire pornire staţiilor de desecare ale ANIF Călăraşi;
 • stabilire stări tehnice și funcționale a construcțiilor hidrotehnice din județul Călărași.

 

Pentru managementul integrat al situațiilor de urgență cauzate de fenomenele meteorologice periculoase, pentru gestionarea Codului portocaliu de ninsori și viscol, la sediul Inspectoratului pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” Călărași a fost activat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției fiind totodată pus în aplicare Planul privind creșterea capacității operaționale a unității.

 

Au fost desfășurate la nivel național acțiuni de conștientizare a populației PROCIV 2018 pentru testarea și verificarea unor echipamente din componența sistemului de înștiințare, avertizare și alarmare în situații de urgență și SEISM 2018 (ExCON) pentru pregătirea populației și punerea în aplicare a Concepției naționale post-seism.

PREVENTIV

Prevenirea situatiilor de urgenta este componentă a sistemului de securitate naţională şi reprezintă un ansamblu integrat de acţiuni specifice cu caracter tehnic şi operativ, planificate şi executate pentru reducerea riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi diminuarea consecinţelor acestora, în scopul protejării vieţii, mediului şi bunurilor împotriva efectelor negative ale acestora. acţiuni specifice planificate şi realizate potrivit legislaţiei, în scopul preîntâmpinării, reducerii sau eliminării riscurilor de producere a situaţiilor de urgenţă şi a consecinţelor acestora, protecţiei populaţiei, mediului, bunurilor şi valorilor de patrimoniu.

 

Obiective strategice:

Reducerea numărului de incendii la locuinţe, anexe şi proprietăţi individuale, vegetaţie uscată, precum şi a victimelor rezultate din acestea.

Reducerea numărului de obiective puse în funcţiune fără autorizaţie de securitate la incendiu şi/sau protecţie civilă.

Reducerea numărului de obiective din domeniile comerţ, cultură şi turism, la care se constată încălcarea gravă a cerinţei esenţiale securitate la incendiu în ceea ce priveşte periclitarea vieţii ocupanţilor şi forţelor de intervenţie, neasigurarea stabilităţii elementelor portante, respectiv a limitării propagării focului şi fumului în interiorul edificiului şi la vecinătăţi.

Creşterea nivelului de pregătire, protecţie şi educaţie a populaţiei în cazul producerii situaţiilor de urgenţă  prin continuarea şi diversificarea formelor şi mijloacelor de informare preventive

 

ACTIVITĂŢI DE CONTROL:

În anul 2018 cadrele Inspecţiei de Prevenire au executat un număr de 563 controale din care 55 au fost inopinate, comparativ cu anul 2017 în care au fost executate 582 controale,

~ 27 controale la localităţi incluzând şi serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă;

~ 296 controale la operatori economici;

~ 103 controale la instituţii;

~ 125 controale la obiectivele de investiţii;

~ 11 controale la obiectivele SEVESO;

~ 1 control la un serviciu privat pentru situaţii de urgenţă constituit ca societate comercială.

 

Cu ocazia activităţilor de prevenire desfăşurate, au fost constatate 1947 deficienţe, 2 fiind soluţionate pe timpul controalelor, iar 1926 au fost sancţionate contravenţional cu 1776 avertismente şi 147 amenzi, în cuantum de 839.112 lei. Comparativ cu anul 2017 se constată o scădere cu 27 % a numărului de deficienţe constatate de la 2677 în anul 2017 la 1947 în anul 2018, o scădere de 35% a sancţiunilor contravenţionale cu amendă de la 225 amenzi în anul 2017, la 147 amenzi în anul 2018, însă cuantumul acestora crescând cu 46% de la 573.002 lei în anul 2017 la 839.112 lei în anul 2018. Diferenţa dintre numărul de deficienţe constatate 1947 şi numărul de deficienţe sancţionate contravenţional 1926, adică 21, o reprezintă constatările privind  neînfiinţarea serviciilor voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă, al căror termene de obţinere au fost prorogate de modificările aduse la Legea nr. 307/2006, respectiv O.M.A.I. nr. 96/2016.

 

În anul 2018 au fost aplicate:

 1. a) 41 sancţiuni contravenţionale cu amendă persoanelor fizice;
 2. b) 106 sancţiuni contravenţionale cu amendă persoanelor juridice.

 

Pentru sancţionarea contravenţiilor prevăzute de Legea nr.349/2002, actualizată, privind prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun, au fost aplicate 8 amenzi în cuantum de 45.000 lei şi 9 avertismente..

În anul 2018 s-a constatat faptul că nu au fost obţinute 328 autorizaţii de securitate la incendiu în urma lucrărilor de construire şi/sau modificare efectuate.

Compartimentul Avizare-Autorizare a înregistrat un număr de 371 cereri privind emiterea avizelor, autorizaţiilor şi acordurilor de securitate la incendiu şi protecţie civilă, comparativ cu 419 în anul 2017, înregistrându-se o scădere cu 11%, astfel:

 ~ 156 cereri pentru emiterea avizelor de securitate la incendiu comparativ cu anul 2017 când au fost înregistrate 199 în scădere cu 22%. Doar pentru 56 de solicitări au fost emise avize de securitate la incendiu  comparativ cu anul 2017 când au fost emise 83, ;

~ 5 solicitări pentru emiterea avizelor de protecţie civilă, comparativ cu anul 2017 când au existat 2 solicitări.

~ 163 cereri pentru emiterea autorizaţiilor de securitate la incendiu comparativ cu anul 2017 când au fost 183 în scădere cu 11%. Doar pentru 62 de solicitări au fost emise autorizaţii de securitate la incendiu comparativ cu anul 2017 când au fost emise 81 în scădere cu 23%.

 

În anul 2018 au fost înregistrate un număr de 138 solicitări privind acordarea asistenţei tehnice de specialitate în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă, din care: 132 în domeniul avizării-autorizării, și 6 în domeniul apărării împotriva incendiilor.

Comparativ cu anul 2017 s-a înregistrat o scădere cu 39% a numărului de solicitări privind acordarea asistenţei tehnice de specialitate de la 226 la 138 activități.

 

ACTIVITAȚI DE INFORMARE:

Personalul subunităţilor operative de intervenţie și cel al inspecției de prevenire au executat un număr de 1820 activități de informare a populației și recunoaşteri în teren.

* 1488 activităţi de informare preventivă pe diferite teme la care au participat 21.567 persoane;

* 332 exerciţii de intervenţie şi evacuare la operatori economici şi instituţii cu ocazia desfășurării controalelor de prevenire și al exercițiilor tactice de pregătire la care au participat 9427 salariaţi;

 

În anul 2018 au fost derulate 4 campanii naţionale de informare şi conştientizare a populaţiei, conform ordinelor I.G.S.U., după cum urmează:

 • Campania naţională „Nu tremur la cutremur”.
 • Campania naţională „F.O.C. – Flăcările Omoară Copii”.
 • Campania „R.I.S.C. – Renunţă improvizaţiile sunt catastrofale!, Scapă de coşmarul intoxicaţiilor cu gaze!, Pune viaţa familiei tale pe primul loc! Nu lăsa viaţa să devină o amintire. Spune nu improvizaţiilor!”.
 • Campania I.G.S.U. – E.ON: Detectoarele de incendiu și gaz în locuințe salvează vieți!

 

Totodată cu ocazia Zilei Europene a apelului unic de urgenta 112, săptămâna „Şcoala altfel”, Zilei Protecţiei Civile din România, Zilei Informării Preventive,  Zilei Pompierilor din România, Ziua de Marţi 13, s-au desfăşurat activităţi de informare preventivă în zonele urbane cu aglomerări de persoane şi s-au organizat „Zilele Porţilor Deschise” atât la sediul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă cât şi la subunităţile din cadrul acestuia, fiind prezentate copiilor şi populaţiei tehnica de intervenţie din dotarea inspectoratului precum şi exerciţii demonstrative privind intervenţia în cazul unor situaţii de urgenţă.

 

PREGĂTIRE

 1. PREGĂTIREA PERSONALULUI OPERATIV

Pregătirea pentru intervenţie a personalului operativ în anul 2018 s-a executat în conformitate cu prevederilelegale privind organizarea şi desfăşurarea formării profesionale continue a personalului operativ din subunităţile de intervenţie ale serviciilor de urgenţă profesioniste prin următoarele forme de pregătire: pregătire de specialitate, trageri cu armamentul, educaţie fizică şi pregătirea specială în bazele de pregătire şi centrele de formare sau antrenament.

~ Curs de specializare Pirotehnic la care a participat 1 ofiţer;

~ Sesiuni de pregătire, verificare si autorizare anuală pe linie pirotehnică – 1 ofiţer și 3 subofiţeri;

~ Cursuri de formare profesională a personalului operativ (servanţi), privind pregătirea specială în bazele de pregătire şi centrele de formare şi antrenament48 subofiţeri:

~ Stagii de formare profesională a servanţilor, comandanţilor de echipaj, şefilor de tură şi ofiţerilor – 2 ofiţeri, 1 maistru militar şi 28 subofiţeri:

~ Activităţi de scufundare organizate la Centrul de antrenament al scafandrilor de intervenţie – Constanţa, la care a participat 1 subofiţer.

~ Curs pentru dezvoltarea  carierei – Curs convenţie iniţial pentru postul de conducător ambarcaţiune – ape interioare fără regim de navigaţie, organizat la Centrul de formare profesională a personalului navigant Agigea, la care au participat 4 subofiţeri.

~ Examen de atestare a personalului navigant, organizat la Centrul de formare profesională a personalului navigant – Garda de Coastă Constanţa, la care au participat 4 subofiţeri.

~ Sesiuni de pregătire personal CBRN în zona transfrontalieră, organizat la Centrul de Pregătire Profesională Montana, Bulgaria, la care au participat 1 ofiţer şi 13 subofiţeri.

 

În total, în anul 2018, au participat la sesiuni de pregătire, un număr de 5 ofiţeri, 1 maistru militar si 101 subofiţeri. Comparativ cu anul 2017, când au fost cursaţi 64 de subofiţeri, procentul cadrelor instruite a fost în creştere cu 37%.

 

 1. REZILIENŢA COMUNITĂŢILOR

Pregătirea în domeniul situaţiilor de urgenţă

~ instruire anuală cu şefii centrelor operative cu activitate temporară/ inspectori de protecţie civilă/ cadre tehnice cu atribuţii în domeniul apărării împotriva incendiilor, la care au fost planificate 60 de persoane; dintre acestea au participat  35 de persoane, ceea ce reprezintă un procent de 58.33%, cu 8,33% mai puţin decât în anul 2017;

~ instruire anuală cu preoţii parohi la Protopopiatele Călăraşi Olteniţaşi Lehliu, la care au fost planificate 182 de persoane; procentul de participare a fost de 100%;

~ 2 convocări de pregătire cu şefii serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă la care au fost planificate 54 de persoane la fiecare; dintre acestea au participat 36, respectiv 38 de persoane, ceea ce reprezintă un procent de 67 %, cu 7,2% mai puţin decât în anul 2017;

~ 2 convocări de pregătire cu şefii serviciilor private pentru situaţii de urgenţă, la care au fost  planificate 7  persoane, participarea fiind în procent de 100%, la fel ca  în 2017;

~ instruire anuală cu administratorii/ conducătorii operatorilor economici din agricultură, desfăşurată prin intermediul Inspecţiei de Prevenire şi personalul cu atribuţii din cadrul primăriilor;

~ instruire anuală cu conducătorii/ directorii instituţiilor de învătământ şi personalul didactic desemnat să execute pregătirea, la care au fost planificate 96 procent de participare 100%.

~ cursuri organizate de Centrul Naţional de Perfecţionare a Pregătirii pentru Managementul Situaţiilor de Urgenţă, fiind planificate 4 persoane. Procentul de participare a fost de  75 %, cu 35% mai mult decât în anul precedent.

~ cursuri organizate de Centrul Zonal de Pregătire de Protecţie Civilă Craiova, unde au fost planificate 30 persoane în calitate de preşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, 22 persoane în calitate de vicepreşedinte al Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă, 34 şefi ai Comitetului Operativ cu Activitate Temporară, 4 reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Călăraşi şi un reprezentant al Casei Judeţene de Pensii. Procentul de participare este de 15,38 %.

Procentul de participare la cursurile organizate la Centrele de pregătire în anul 2018 este de 17,89%, cu 12,31% mai puţin decât în anul 2017.

Persoanele care au absentat, au argumentat că nu au putut participa la cursuri deoarece nu au fost alocaţe fonduri pentru cursuri în bugetul local, din motive medicale, fie că  sunt implicate în alte activităţi desfăşurate la nivelul primăriilor sau în activităţi agricole de recoltare.

 

Serviciile voluntare şi private pentru situaţii de urgenţă

 1. a) Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă

Din totalul de 55 de localităţi existente la nivelul judeţului Călăraşi sunt înfiinţate 54 de Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă. Pe categorii acestea sunt clasificate astfel:

– Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă categoria I = 47 localităţi;

– Servicii Voluntare pentru Situaţii de Urgenţă categoria a III-a = 7 localităţi (Lehliu-Gară, Independenţa – 2, Fundulea – 2, Vlad Ţepeş, Ciocăneşti, Şefan cel Mare, Gurbăneşti).

Pe funcţia de şef serviciu voluntar pentru situaţii de urgenţă sunt angajate un număr de 29 persoane (53,7 % din necesar). La celelalte 25 UAT este desemnat personal de pe alte funcţii din cadrul primăriilor, care execută prin cumul atribuţiile acestei funcţii.

Din totalul de 9 autospeciale din dotarea serviciilor voluntare, la finele anului 2018, 6 sunt neoperative, astfel: cele din dotarea S.V.S.U. oraş Lehliu Gară, S.V.S.U. Fundulea (1 din cele 2 deţinute), S.V.S.U. Independenţa (2 din cele 2 deţinute), S.V.S.U. Vlad Ţepeş şi S.V.S.U. Gurbăneşti, datorită uzurii şi vechimii foarte mari sau lipsa spaţiilor de garare pe timpul iernii. Toate autospecialele au o vechime de peste 15 ani.

În anul 2018 nu a fost emis niciun aviz de înfiinţare servicii voluntare, pentru extindere/restrângere sau desfiinţare servicii voluntare sau aviz pentru sector de competenţă pentru servicii voluntare pentru situaţii de urgenţă în conformitate cu OMAI 96/2016 pentru aprobarea criteriilor de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii de urgenţă.

 1. b) Servicii Private pentru Situaţii de Urgenţă

La nivelul judeţului Călăraşi sunt înfiinţate un număr de 7 servicii private proprii pentru situaţii de urgenţă S.C. AGRO CHIRNOGI S.A.,  S.C. SOFIDEL S.A., S.C. PRIO EXTRACŢIE S.R.L., S.C. PRIO  BIOCOMBUSTIBIL S.R.L., S.C. BRICOSTORE ROMANIA S.R.L., S.C. SAINT GOBAIN GLASS ROMANIA S.R.L., S.C. CATEX S.A..

De asemenea, un serviciu privat propriu înfiinţat în mun Bucureşti, îşi desfăşoară activitatea in judeţul Călăraşi, având obţinut sector de competenţă, S.C. OSCAR DOWNSTREAM S.R.L.. Acesta a fost singurul aviz emis pentru S.P.S.U. în perioada analizată.

 

Activitatea de voluntariat în cadrul inspectoratului

În cadrul inspectoratului și-au desfăşoarat activitatea un număr de 11 voluntari (cu 2 mai mult decât în anul 2017), astfel:

– 2 voluntari, seria 2016, în cadrul Detaşamentului de Pompieri Călăraşi;

– 7 voluntari ce au fost acceptaţi în programul  de voluntariat, seria 2017 (6 la Detaşamentul de Pompieri Călăraşi şi unul la Secţia de Pompieri Lehliu-Gară);

– 2 voluntari, seria 2018, care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Detaşamentului de Pompieri Călăraşi;

MANAGEMENTUL SUPORT

În planul resurselor umane

 

Serviciul Resurse Umane are ca obiective specifice:

 • Asigurarea unui nivel calitativ şi cantitativ corespunzător de ocupare cu personal a posturilor prevăzute în statul de organizare, potrivit necesităţilor şi posibilităţilor de alocare a resurselor, conform normelor legale incidente;
 • Asigurarea managementului carierei, a pregătirii continue şi de specialitate a personalului;
 • Planificarea, organizarea, coordonarea şi controlul activităţii şi acţiunilor specifice domeniului prevenirea riscurilor profesionale şi protecţia lucrătorilor;

 

 

Astfel, statul de organizare al unităţii este încadrat în proporţie de 91,08%, comparativ cu anul 2017, când încadrarea era în proporţie de 91,57%.

Media de vârstă a personalului unităţii, este de 40,82 de ani, faţă de 39,98 de ani în anul 2017, iar pe categorii de personal, se prezintă astfel :

– ofiţeri                                   – 40,68 ani

– maiştri militari                      – 32,75 ani

– subofiţeri                              – 40,76 ani

– personal contractual             – 54,40 ani

 

Pe parcursul anului 2018 au fost organizate o serie de concursuri pentru ocuparea unor posturi vacante, astfel:

~ Posturi de conducere pentru a fi încadrate de ofiţeri – ambele ocupate cu personal propriu;

~ Posturi de execuţie pentru a fi încadrate de ofiţeri şi subofiţeri:.

* 5 posturi de ofițer – aflate în procedură de ocupare;

* 5 posturi de subofițer – unul ocupat și celelalte 4 aflate în procedură de ocupare;

* 3 Posturi de ofiţeri, prin trecerea maiştrilor militari/subofiţerilor în corpul ofiţerilor scoase la concurs în anul 2017 şi declarate ,,admis”, au fost ocupate/emise ordinele de încadrare anul acesta.

 

Cadrele Serviciului Resurse Umane au desfăşurat activităţi privind promovarea profesiilor din domeniul situaţiilor de urgenţă, în vederea recrutării de candidaţi pentru admiterea în instituţiile de învăţământ al MAI.

Pentru sesiunea de admitere, din vara anului 2018, la Facultatea de Pompieri din cadrul Academiei de Poliţie „Al. I. Cuza” şi cele 2 sesiuni la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,, Pavel Zăgănescu” Boldeşti cadrele Serviciului Resurse Umane cu atribuţii privind recrutarea candidaţilor au recrutat un număr de 22 de candidaţi si au fost  înregistrate 49 de cereri de înscriere (unii având dublă opţiune atât pentru Facultatea de Pompieri cât şi pentru Şcoala de Subofiţeri), astfel:

– 6 pentru Facultatea de Pompieri;

– 43 pentru Şcoala de Subofiţeri Boldeşti;

– din cei 4 (patru) candidati care au participat la testul scris al examenului de admitere la Facultatea de Pompieri nu a fost admis niciunul, la fel ca în anul 2017.

– din cei 8 (opt)  candidaţi care au participat la examenul de admitere la Şcoala de Subofiţeri Boldeşti  au fost admişi 5 (cinci) candidaţi, mai mult cu unu decât în 2017 când au fost admisi 4(patru).

Pentru sesiunea de admitere, din ianuarie 2019, la Şcoala de Subofiţeri de Pompieri şi Protecţie Civilă ,,Pavel Zăgănescu” Boldeşti au fost recrutaţi 25 candidaţi şi din cei 25 au rămas să susţină examenul doar 11 candidaţi.

 

În planul financiar

Principalele obiective ale compartimentului financiar în 2018 au fost:

 • Urmărirea încadrării cheltuielilor în nivelul total al creditelor bugetare alocate, dar şi respectarea şi satisfacerea cerinţelor activităţii curente, a cerinţelor minime pentru organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul unităţii, reducerea pe cât posibil a situaţiilor de a fi depăşite termenele scadente de plată faţă de furnizorii de bunuri şi servicii, fapt ce ar fi putut duce la perceperea de majorări pentru plata cu întârziere a facturilor;
 • Asigurarea fondurilor necesare plăţii drepturilor salariale şi a altor drepturi băneşti pentru personalul unităţii, prin întocmirea lunară a necesarului de credite şi a solicitărilor suplimentare lunare;
 • Asigurarea fondurilor necesare pentru plata cheltuielilor cu bunurile şi serviciile;

 

Creditele puse la dispoziţia unităţii noastre în primul trimestru al anului  2018,  au fost utilizate în procent de 99,99 %, după cum urmează:

În plan logistic

 

 1. Serviciul Logistic

Serviciul Logistic are ca obiectiv specific realizarea cadrului funcţional în vederea asigurării suportului material necesar desfăşurării la parametrii de performanţă a misiunilor specifice unităţii, urmărind gestionarea optimă, pe criterii de eficienţă economică, a potenţialului logistic.

În ceea ce priveşte asigurarea tehnică de autovehicule a unităţii, în acest an s-a avut în vedere realizarea activităţilor planificate şi luarea măsurilor necesare pentru menţinerea autovehiculelor unităţii în stare de operativitate, pentru îndeplinirea misiunilor specifice.

 

Managementul asigurării tehnice de autovehicule, în anul 2018, a avut ca principale obiective organizarea, coordonarea şi controlul activităţilor specifice desfăşurate de personalul tehnic, cât şi de personalul destinat exploatării autovehiculelor, precum şi realizarea unei colaborări eficiente cu celelalte compartimente ale unităţii.

 

Pe linie de înzestrare în acest an unitatea noastră a fost dotată pe parcursul anului cu:

* O autospceială de intervenţie şi salvare de la înălţime de 42 de metri pe şasiu IVECO

* 3 autoturisme marca Logan din care 2 au fost preluate de la o altă unitate;

* Un container specializat pentru diferite tipuri de dezastre;

* Un microbuz 16+1 locuri;

* Un generator de 450 kVA,

* 2 ambulanţe SMURD VolksWagen 4×4;

Autovehiculele din dotarea unităţii sunt alocate în proporţie de 75% pentru executarea de activităţi operative. Pentru activităţi logistice şi de suport, sunt alocate autovehicule în proporţie de 25%.

Gradul de înzestrare cu autovehicule, în raport cu prevederile tabelei de înzestrare este în procent de 60,6%.

În vederea optimizării exploatării şi implicit a alocării eficiente de resurse pentru mentenanţa parcului auto, s-a realizat o fundamentare a programului de asigurare tehnico-materială în care s-au avut în vedere următoarele elemente: necesarul anual de carburanţi, lubrifianţi, substanţe de stingere, piese de schimb şi alte materiale tehnice, revizii tehnice, inspecţii tehnice periodice şi reparaţii, în funcţie de numărul mijloacelor tehnice aflate în dotare. Astfel, printr-o bună planificare, sectorul tehnic nu a avut de suferit, fiind asigurate toate resursele necesare executării activităţilor curente de întreţinere.

În anul 2018 unitatea noastră a executat lucrări de reparaţii curente la tehnica din dotare atât prin mijloace proprii, cât şi în ateliere specializate şi BRTI Dragalina.

Vechimea tehnicii de interveţie

~ pentru tehnica SMURD

– între 5 şi 10 ani – 8 ambulanţe şi vehiculul UTV tip ARGO

– sub 5 ani – 1 ATPVM (Călăraşi) şi cele 2 ambulanţe sosite la finalul anului 2018

~ pentru autospecialele de stingere a incendiilor

– între 0 şi 10 ani – 12 autospeciale

– sub 10 şi 20 de ani – 2 autospeciale

– între 20 şi 30 de ani – 7 autospeciale

– peste 30 de ani – 5 autospeciale (una la Olteniţa, 2 la Lehliu-Gară 1 la Călăraşi şi 1 la Dragalina)

 

În anul 2018, autovehiculele din parcul auto al unităţii au efectuat un rulaj total de 455.641 km în creştere cu 11,7% faţă de anul 2017 când s-au efectuat 402.255 km. Ca şi durată de funcţionare s-a înregistrat o creştere faţă de anul 2017 de la 2759 ore la 2881 ore în anul 2018.

 

Sector administrarea patrimoniului imobiliar

Și pe parcursul anului 2018 alocările bugetare ne-au pus în imposibilitatea de a face lucrări de reparaţii majore, valoare totală a fondurilor cheltuite pentru immobile fiind de doar 24.000 lei.

 • amenajare platformă betonată pentru linie tehnică de întreţinere echipament – 3600 lei;
 • reparare platou Secţia de Pompieri Dragalina 16.369 lei;
 • lucrări de vopsitorie şi amenajări interioare cu ocazia zilei de 13 Septembrie – 4485 lei.

 

 1. Activitatea de comunicatii si tehnologia informației

În anul 2018, mijloacele de comunicaţii au functionat normal, asigurandu-se comunicaţii sigure şi neîntrerupte  atât pentru comanda unităţii cât şi pentru celelalte compartimente, servicii, birouri prin toate mijloacele de comunicaţii existente precum şi funcţionarea tuturor echipamentelor informatice.

Deranjamente semnalate nu au fost  de natură să perturbe activitatea sistemului de comunicaţii, defecţiunile apărute  fiind  remediate la timp de catre personalul din cadrul serviciului Comunicatii   şi Tehnologia lnformatiei.

Legăturile de comunicaţii din cadrul unitătii, cele cu eşalonul superior şi cu unităţile cu care se cooperează s-au organizat şi realizat in conformitate cu Dispoziţiunea pentru Comunicatii şi Informatica a Inspectorului General pentru Situaţii de Urgenţă al I.G.S.U. nr. şi al Planul de comunicaţii propriu.

La data de 31.12.2018, asigurarea schimbului de informaţii în format electronic între inspectorat şi subunităţi este asigurată la un procent de 70%.

Din punct de vedere al dotării cu tehnică de informatică, situatia este bună. Gradul de înzestrare este de aprox 60% iar vechimea echipamentelor cestora este de aprox 5 ani.

Unitatea dispune de aparatură performantă prin care se asigurară servicii de reţea (poştă electronică, web, protecţie informatică) şi acoperă nevoile personalului în ceea ce priveşte prelucrarea, stocarea şi schimbul de informaţii în format electronic.

În ceea ce priveşte necesarul de tehnică de informatică  se poate menţiona ca deficit major, lipsa surselor neîtreruptibile cu energie electrică ce poate duce la pierderea informaţiilor în format electronic pe de o parte cât şi apariţia unor defecţiuni la tehnica de calul pe de altă parte. Gradul de asigurare al UPS-urilor în raport cu sistemele de calcul existente este de aprox 15%.

 

 1. Activitatea de achiziţii publice

Activitatea Compartimentului Achiziţii Publice se desfăşoară în domeniul organizării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de servicii şi de lucrări. Astfel în cadrul Compartimentului se întocmeşte documentaţia necesară demarării şi desfăşurării procedurilor de achiziţii publice, respectiv se întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare contract atribuit sau acord – cadru încheiat.

În 2018, pentru desfăşurarea în bune condiţii  a activităţilor unităţii, au  fost iniţiate 637 de cumpărări directe, pentru asigurarea cu bunuri şi servicii

Comparativ cu anul precedent, când valoarea achiziţiilor efectuate a fost de 678.789,37 lei, în 2018, valoarea achiziţiilor a înregistrat o creştere de 270.025,18 lei (28,46 %). Această creştere derivă din faptul că în 2018 au fost alocate fonduri mai mari pentru achiziţii de obiecte de inventar, cât şi pentru servicii întocmire expertiză tehnică şi DALI.

 

În plan juridic

Obiective specifice activităţii desfăşurate

 • Asigurarea unei activităţi de asistenţă şi consiliere juridică de calitate;
 • Propunerea conducerii unităţii a măsurilor ce se impun pentru îmbunătăţirea activităţii pe linie juridică şi informarea conducerii unităţii despre rezultatul analizei şi propunerile formulate.

Deşi în perioada 01.02.2018-01.11.2018, consilierul juridic al unitătii a fost detaşat la Serviciul Juridic din cadrul IGSU, asigurând prin cumul activitatea de asistenţă juridică la nivelul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi, a desfăşurat mai multe activităţi:

~ lucru, pe linie litigioasă, a unui număr de 23 dosare, din care:

* 15 plângeri contravenţionale;

*  1 plângere penală;

*  7 Acţiuni în contencios administrative;

Până la data curentă s-au judecat definitiv şi irevocabil 9 dosare, pronunţându-se soluţii favorabile unităţii.

~ avizarea pentru legalitate a unui număr de 34 contracte, respectiv acte adiţionale din care:

* 12 contracte prestări servicii

*  3 contracte furnizare produse

* 13 contracte subsecvente unor acorduri-cadru

*  4 acte aditionale

*  2 contracte de comodat

~ avizarea pentru legalitate a 30 de comenzi aferente procedurilor simplificate de achiziţie întreprinse la nivel de unitate;

~ avizarea pentru legalitate a 132 ordine ale inspectorului şef pe linia activităţii de resurse umane;

În plan mediatic

Comunicarea are ca obiectiv specific asigurarea transparenţei inspectoratului judeţean pentru situaţii de urgenţă în mass media centrală şi locală şi a sprijinului reprezentanţilor acestora în activitatea lor de informare, documentare şi interpretare a datelor cunoscute despre activitatea unităţii şi despre măsurile luate în domeniul de interes.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, în activitatea Compartimentului Informare şi Relaţii Publice din cadrul I.S.U. Călăraşi s-a pus un accent deosebit pe dezvoltarea şi consolidarea relaţiei cu mass media locală şi centrală, acest lucru reflectându-se şi în numărul de materiale apărute în presă, cu aproximativ 20 % mai mult decât în 2017.

În ceea ce priveşte mediatizarea unor evenimente şi a activităţilor specifice intervenţiilor, în această perioadă au fost publicate 224 de materiale în presa scrisă şi 460 pe on-line, 180 de materiale prin posturile locale de radio şi 42 de materiale la postul local TV, cât şi 39 de materiale pe posturile naţionale (televiziunile naţionale, fiind, în general interesate de evenimentele de mai mare amploare, cum ar fi inundaţiile, accidentele rutiere grave, intervențiile desfășurate în condiții de viscol şi incendiile în urma cărora au fost înregistrate victime).

Pe parcursul anului 2018 au fost emise de către Compartimentul Informare şi Relaţii Publice 224 de buletine informative referitoare la intervenţiile subunităţilor, aplicaţii de cooperare, campanii de informare preventivă şi alte activităţi organizate de unitate sau la care a participat activ inspectoratul.

În ceea ce privesc intervenţiile pompierilor profesionişti călărăşeni au fost mediatizate toate intervenţiile şi evenimentele organizate sau la care a participat unitatea noastră, dovedind astfel o transparenţă totală faţă de mass media locală şi centrală şi implicit faţă de societatea civilă, în ansamblul său. Permanent s-au menţinut relaţiile de colaborare cu reprezentanţii mass-media şi cu instituţiile judeţene şi locale, observându-se faptul că şi în anul 2018 indicele de vizibilitate al I.S.U. „Barbu Ştirbei” al judeţului Călăraşi s-a menţinut în cotele obişnuite în mass-media, la un nivel ridicat, polarizarea materialelor apărute în presă fiind clar pozitivă.

Obiectivul compartimentului în anul 2019 constă în creşterea vizibilităţii I.S.U. Călăraşi în mass media prin promovarea tuturor activităţilor pe care acesta le desfăşoară;

În planul accesării fondurilor externe

Anul 2018 a fost cu vești foarte bune pe acest segment de activitate:

Încadrarea sediului administrativ și operativ al Inspectoratului și Structurii de intervenție din Călărași în primele 6 clădiri din cadrul unui proiect al IGSU cu finanțare a băncii mondiale pentru consolidare, anvelopare, mansardare și modernizare.

Derularea a trei proiecte cu fonduri europene în calitate de partener și benefiar alături de Consiliul județean și Inspectoratul Județean de Jandarmi:

Primul proiectManagementul de risc şi protecţia la inundaţii în regiunile transfrontaliere Călăraşi – Polski Trambesh–Rimana din cadrul Programului INTERREG V ROMANIA BULGARIA, AXA 3: O REGIUNE SIGURĂ –  Obiectivul specific – OS 3.1: Îmbunătăţirea managementului comun al riscului în regiunea transfrontalieră ce are ca scop modernizarea monitorizării situaţiilor de urgenţă şi a dotării echipajelor cu tehnică de intervenţie:

 • Automacara de 60t;
 • Autospecială pirotehnică;

Al doilea proiect are ca scop şi dotarea acestuia cu echipamente şi mobilier pentru a satisface cerințele unui centru de conducere și coordonare în vederea garantării siguranței cetățenilor și a teritoriului din cele două părți ale frontierei pentru prevenirea și coordonarea situațiilor de urgență.

Al treilea proiect are ca scop dotarea unităţii noastre cu un vehicul cu capacitate mărită de trecere (o şenilată cu remorcă).

 

Doresc sa multumesc pe această cale și Consiliului Judeţean Călăraşi, pentru sprijinul acordat, în parteneriat.

MANAGEMENTUL LEGISLATIV

Cooperarea intra şi inter instituţională:

Compartimentele Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi colaborează în condiţii foarte bune între ele neexistând dificultăţi în ceea ce priveşte schimbul reciproc de informaţii sau realizarea de activităţi împreună.

Pentru îndeplinirea misiunilor din competenţă, unitatea a cooperat foarte bine cu celelalte structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul Județean de Jandarmi Serviciul Teritorial al Poliției de Frontieră.

Este de evidenţiat faptul că, asigurarea funcţiilor de sprijin şi a secretariatului tehnic permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă s-a realizat în condiţii optime prin cooperarea cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă pentru acordarea primului ajutor în faza prespitalicească, Direcția de Sănătate Publică, Căpitănia Porturilor Călăraşi şi Olteniţa, pentru situaţiile de urgenţă create pe Dunăre, cu S.G.A. Călăraşi pentru inundaţii, cu Agenţia pentru Protecţia Mediului şi Garda de Mediu pentru poluări, accidente chimice, urgenţe radiologice şi accidente nucleare.

În conformitate cu cadrul normativ în vigoare, pentru asigurarea unui management eficient al situaţiilor de urgenţă Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi este parte într-un număr de 26 de planuri comune de intervenţie, de cooperare, protocoale etc.

În vederea asigurării protecţiei populaţiei cât şi a personalului propriu pe timpul manifestării situaţiilor de urgenţă sunt semnate protocoale de colaborare cu ENEL şi Distrigaz.

La nivel transfrontalier, în scopul managementului comun al riscurilor identificate în zona de frontieră româno-bulgară, în baza planului de nivel național, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă “Barbu Ştirbei” al Judeţului Călăraşi este semnatar al Planului de intervenție comună în domeniile de competență ale I.S.U. Călărași și Directoratului regional de pompieri și protecție civilă Silistra, plan actualizat și testat printr-un exerciții tactice.

 

Principalele direcţii de acţiune în anul 2019:

 • Gestionarea profesionistă şi eficientă a situaţiilor de urgentă, informarea oportună a autorităţilor publice locale abilitate asupra riscurilor şi stabilirea unor măsuri ferme pentru creşterea gradului de securitate si siguranţă a cetăţeanului;
 • Consolidarea caracterului proactiv al activităţii de prevenire prin îndrumarea si controlul autorităţilor administraliei publice locale, intituţiilor şi operatorilor economici privind îndeplinirea atribuţiilor;
 • Menținerea încrederii în instituție, prin modul profesionist şi echidistant de soluţionare a solicitărilor şi petiţiilor adresate de cetăţeni, în spiritul respectării cu strictele a drepturilor omului si a libertăţilor acestuia;
 • Continuarea procesului de perfecţionare a pregătirii de specialitate a personalului;
 • Recrutarea de personal în vederea completării posturilor vacante;
 • Definitivarea stării de folosință a noului sediu pentru o structură de intervenție în orașul Fundulea în vederea asigurării intervenției prompte și eficcace într-o zonă ce se dezvoltă din ce în ce mai mult;
 • Atragerea de fonduri europene în vederea continuării procesului de înzestrare cu tehnică;

 

CONCLUZII

Rezultatele foarte bune obținute de Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” al județului Călărași pe parcursul anului 2018 sunt rodul muncii în echipă pe toate palierele și al profesionalismului personalului.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Barbu Știrbei” poate spune astfel că este pregătit pentru îndeplinirea misiunilor și activităților specifice!